Privacyverklaring

 

Paulssen Administratie & Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons kantoor is gevestigd aan de Nieuweweg 166, 6301 EX te Valkenburg aan de Geul en tijdens kantooruren (Maandag t/m Vrijdag van 09:00 – 17:00) en buiten kantooruren (Maandag t/m Vrijdag van 18:00 – 21:00) bereikbaar. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die versturen naar info@paulssenadvies.nl

Inleiding

Paulssen Administratie & Advies verwerkt in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Voorletters;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • Kopie identiteitsbewijzen;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
  • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
  • IBAN/ bankrekeningnummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Paulssen Administratie & Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
  • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paulssenadvies.nl dan verwijderen wij deze informatie;
  • Politieke voorkeur/ geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting);
  • Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paulssen Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen helpen en adviseren bij de vragen die u heeft.
  • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om procedures te kunnen voeren namens u bij de belastingdienst, instanties en andere partijen.
  • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod beter af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.
  • Om offertes en/of facturen op te stellen en te versturen en deze uiteindelijk te kunnen incasseren.
  • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
  • Om onze services te verbeteren, kwaliteit te waarborgen en gemaakte afspraken na te kunnen komen.
  • Om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van belastingaangifte(n).

   Het opslaan en verwerken van bovenstaande gegevens om bovenstaande doelen te kunnen realiseren valt allen onder de wettelijke grondslagen.

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Paulssen Administratie & Advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paulssen Administratie & Advies) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paulssen Administratie & Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Paulssen Administratie & Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paulssen Administratie & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.. Fiscale gegevens worden zeven (7) jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paulssen Administratie & Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paulssenadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij uw telefoonnummer te vermelden zodat wij met u in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek.

Datalek

Paulssen Administratie & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvinden dan houden wij ons aan de bijbehorende meldplicht en melden wij de datalek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Personeelsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen wij u vriendelijk maar dringend om dit zo snel mogelijk bij ons te melden via info@paulssenadvies.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens en cookies die Paulssen Administratie & Advies verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Paulssen Administratie & Advies accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde informatie en het gebruik daarvan of van de werking van de website of de diensten van derden.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Paulssen Administratie & Advies, 2020.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Paulssen Administratie & Advies
Nieuweweg 166
6301 EX Valkenburg aan de Geul
Kvk: 65815033
Telefoon: (+31) 6 27 16 08 66
Email: info@paulssenadvies.nl